Pastor Alemán

Leo

Mestizo Pastor Alemán (Abril-2018)

View Gallery

Raimundo

Pastor Alemán (2013)

View Gallery

Parko

Cruce de pastor Aleman (Sep-2017)

View Gallery

Fermín

Cruce de pastor (Enero-2019)

View Gallery

Noir

Pastor Alemán (Nov-2017)

View Gallery

Kobu

Mestizo Pastor Alemán (Año-2014)

View Gallery

Drac

Pastor Alemán (Ene - 2017)

View Gallery

NIPU

Pastor Alemán (Noviembre 2011)

View Gallery

Happy

Cruce de Pastor Alemán (Sep-2017)

View Gallery

Thor

Cruce de Pastor Alemán (May-2012)

View Gallery

Locu

Cruce de Pastor Alemán (Feb-2013)

View Gallery
DutchEnglishFrenchGermanSpanish